วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

ข้อสอบ : งานสารบรรณ

1.) ข้อใดไม่เป็นหนังสือราชการ
1. แผ่นซีดีอ่านอย่างเดียวที่เจ้าหน้าที่ตำรวจบันทึกข้อมูลเหตุการณ์ความไม่สงบไว้เป็นหลักฐาน
2.  กฤตภาคข่าวจากหนังสือพิมพ์ที่เจ้าหน้าที่ตำรวจนำเสนอรายงานต่อผู้บังคับบัญชา
3. บันทึกการส่งข้อความทางเครื่องมือสื่อสารของเจ้าหน้าที่ตำรวจ
4. หนังสือร้องเรียนการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ประชาชนได้นำมายื่นต่อสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

2.) ใครเป็นผู้รักษาการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 ที่แก้ไขเพิ่มเติมและมีอำนาจหน้าที่อย่างไร
1.  ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี  มีอำนาจในการตีความและวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบ
2.  ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี  ทีอำนาจแก้ไขระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณตามความเหมาะสม
3.  นายกรัฐมนตรี  มีอำนาจในการตีความและวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบ
4.  นายกรัฐมนตรี  มีอำนาจแก้ไขระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณตามความเหมาะสม

3.) การจัดทำหนังสือราชการที่เป็นการตอบรับทราบไม่เกี่ยวกับราชการสำคัญหรือการเงินต้องเสนอผู้ใดลงนาม
1. หัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวง
2. หัวหน้าส่วนราชการระดับกรม
3. หัวหน้าส่วนราชการระดับกอง
4. หัวหน้าส่วนราชการระดับกองที่ได้รับมอบหมายจากหน้าส่วนราชการระดับกรม

4.) การส่งหนังสือติดต่อไปรษณีย์ธรรมดา ควรระบุชื่อส่วนราชการเจ้าของหนังสือไว้ที่ส่วนใดของ
ซอง
1. ใต้ครุฑตรงกับเท้าครุฑ
2. ข้างครุฑระดับเดียวกับเท้าครุฑ
3. ใต้ครุฑตรงกับหางครุฑ
4. ข้างครุฑเสมอตัวครุฑ

5.)  หนังสือของคณะกรรมการจะดำเนินการอย่างไร
1.  ให้ลงชื่อคณะกรรมการเป็นส่วนราชการเจ้าของหนังสือ
2.  ออกเลขทะเบียนหนังสือส่งที่หน่วยงานสารบรรณกลาง
3.  หากกำหนด รหัสพยัญชนะประจำคณะกรรมการเพิ่มเติม ให้ใส่ต่อจากรหัสพยัญชนะของเจ้าของเรื่อง
4.  ให้ประธานกรรมการเท่านั้นเป็นผู้ลงชื่อในหนังสือ

6.) บรรดาข้อความที่ทางราชการได้ชี้แจงเผยแพร่ให้ประชาชนทราบแนวทางปฏิบัติใน
สถานการณ์ที่มีการชุมนุมเรียกร้องต่างๆสำนักงานตำรวจแห่งชาติควรใช้หนังสือชนิดใด
1.  ประกาศ
2.  แถลงการณ์
3.  ข่าว
4.  คำชี้แจง

7.) ผู้ใดจะต้องลงลายมือชื่อรับผิดชอบการจัดทำรายงานการประชุมตามระเบียบงานสารบรรณ
1.   ผู้จดรายงานการประชุม
2.   ผู้จดและผู้ตรวจรายงานการประชุม
3.   ผู้จด  ผู้ตรวจ  ผู้พิมพ์รายงานการประชุม
4.   ผู้จด  ผู้ตรวจ  ผู้ร่าง  ผู้พิมพ์รายงานการประชุม

8.) กรณีข้าราชการตำรวจชั้นประทวนจะมีบันทึกถึงผู้บังคับบัญชาจะใช้คำขึ้นต้นว่าอย่างไร
1.   เรียน
2.   เสนอ
3.   กราบเรียน
4.   ถึง

9.) หนังสือใดบ้างที่ต้องมี  ประกาศ ณ วันที่
1.   คำสั่ง  ข้อบังคับ  ระเบียบ
2.   ประกาศ  คำสั่ง  ข้อบังคับ
3.   ข่าว  ข้อบังคับ  ระเบียบ
4.   ข้อบังคับ  ระเบียบ  ประกาศ

10.) หนังสือราชการที่ปฏิบัติเสร็จเรียบร้อยแล้ว ไม่มีอะไรจะต้องปฏิบัติอีกเจ้าหน้าที่จะต้องดำเนินการอย่างไร
1. เก็บไว้ในที่ปลอดภัย แต่ต้องสามารถนำมาใช้ได้ในทุกโอกาส
2. ให้ส่งเก็บงานสารบรรณที่ส่วนราชการนั้นๆกำหนด
3. กำหนดวิธีเก็บให้เหมาะกับกับหนังสือแต่ละประเภท
4. ส่งให้สรรบรรณกลางดำเนินการจัดเก็บให้เป็นระบบต่อไป

11.) หนังสือที่เป็นเอกสารสิทธิตามกฎหมาย หากสูญหายต้องดำเนินการอย่างไร
1.   แจ้งผู้บังคับบัญชา
2.   แจ้งเจ้าของหนังสือทราบ
3.   แจ้งพนักงานหนังสือทราบ
4.   แจ้งพนักงานสอบสวน

12.) หนังสือภายนอกแตกต่างอย่างสิ้นเชิงกับหนังสือภายในข้อใด
1.   ที่ตั้ง  สิ่งที่ส่งมาด้วย  อ้างถึง    
2.   ที่  ส่วนราชการเจ้าของเรื่อง
3.   ส่วนราชการเจ้าของหนังสือ  ที่
4.   การกำหนดรหัสพยัญชนะของเจ้าของเรื่อง

13.) หนังสือที่ใช้สำหรับแถลงรายละเอียดหรือแสดงข้อเท็จจริงคือข้อใด
1.   Fisrt Person Formail Note
2.   Third Person Note
3.   Aide – Memorie
4.   Memorandum

14. )ข้อใดถูกต้อง
1. สำเนาคู่ฉบับจะต้องมีผู้ร่าง  ผู้พิมพ์  ผู้ตรวจ  ผู้ทาน ลงลายมือชื่อหรือลายมือชื่อย่อที่ขอบล่างด้านขวาของหนังสือ
2.   การประทับตราเก็บหนังสือให้ประทับที่มุมล่างด้านขวาของกระดาษแผ่นแรก
3.   การประทับตราเก็บหนังสือให้ประทับที่มุมล่างด้านขวาของกระดาษทุกแผ่น
4.   การลงลายมือชื่อย่อกำกับตราจะลงที่บริเวณใดก็ได้  ขอให้เป็นการลงชื่อย่อกำกับตราเท่านั้น

15.) หนังสือราชการที่ต้องเก็บไว้ไม่น้อยกว่า 10 ปี
1.  หนังสือการเงิน
2.  หนังสือประวัติศาสตร์   สถิติ
3.   หนังสือที่ปฏิบัติงานเป็นประจำ
4.   หนังสืออรรถคดี

1 ความคิดเห็น:

  1. ขอบคุณครับ แล้วพอจะมีแนวข้อสอบตำรวจที่มีเฉลยมากกว่ามั๊ยครับ?

    ตอบลบ