วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

ข้อสอบ : ความรู้ความสามารถทั่วไป

ข้อสอบอุปมาอุปไมย

1) ข้าวหลาม : ไม้ไผ่ :: ?:?
ก.  รำ ข้าวเปลือก         ข.  ถ่าน ไม้
ค.  พวงมาลัย รถยนต์   ง.  ด้าย เทียนไข

2) 25 : 20 :: ?:?
ก.  15 : 20       ข.  7.5 : 6
ค.  10 : 5         ง.  9.5 : 8

3) ? : ปุ๋ย :: การขาย :?
ก.  พืช :: การโฆษณาข.  ขยะมูลฝอย :: ตลาด
ค.  ข้าวโพด :: ผู้ซื้อ   ง.  อินทรีย์ :: ปากกา

4) ? : รถยนต์ :: ปรอท :?
ก.  ไมล์ :: องศา              ข.  เครื่องยนต์ :: เทอร์โมมิเตอร์
ค.  พวงมาลัย :: อุณหภูมิง.  สัญญาณไฟ :: จราจร

5) เคบิน : เรือ :: ? : ?

ก.  หัวจักร : รถไฟข.  พวงมาลัย : รถยนต์
ค.  ห้อง : บ้าน     ง.  ผู้โดยสาร : ตั๋วเครื่องบิน

6) ฟ้าผ่า : แผ่นดินไหว :: ?:?
ก.  หม้อแปลงไฟระเบิด : ไฟฟ้าดับข.  น้ำท่วม : พายุหิมะ
ค.  ตึกถล่ม : ไฟไหม้                      ง.  ไฟป่า : สะพานชำรุด

7) ป่วย : โรงพยาบาล :: ?:?
ก.  แจ้งความ : ยามข.  เรียน : วัด
ค.  บวช : โบสถ์      ง.  หิว : ภัตตาคาร

8) ช่างตัดผม : กรรไกร :: ?:?
ก.  จราจร : นกหวีดข.  โฆษก : วิทยุ
ค.  เภสัชกร : ยา    ง.  ช่างตัดเสื้อ : ผ้า

9) ประดู่ : ถั่ว :: ? : ?
ก.  มะขาม : มะยม  ข.  สัก : แตงโม
ค.  มะพร้าว : ปาล์มง.  ทหารเรือ : อินเดีย

10) เคมี : วิทยาศาสตร์ :: ?:?

ก.  กรรมการ : นักกีฬา            ข.  เปตอง : กีฬา
ค.  ภาษาอังกฤษ : ภาษาไทยง.  ขึ้นปีใหม่ : วันหยุด
11) ? : ปาก :: ลำตัว : ?
ก.  ใบหน้า :: แขน     ข.  ลิปสติก :: เสื้อผ้า
ค.  พูด :: เคลื่อนไหวง.  จมูก :: ขา

12) ? : เสื้อ :: ไพลิน : ?
ก.  เนคไท :: พลอยข.  ลูกไม้ :: แหวน
ค.  ผ้า :: หิน           ง.  กระดุม :: โกเมน

13) ฉันทะ : อิทธิบาท 4
ก.  ปุ๋ยคอก : ปุ๋ยอินทรีย์ข.  ขันติ : สัจจะ
ค.  แอฟริกา : ไนจีเรีย   ง.  กรดอะมิโน : โปรตีน

14)เกล็ด : เหงือก
ก.  จะเข้ : เครื่องสายข.  นอ : เขา
ค.  จาว : มะพร้าว     ง.  จะงอย : ปีก

15)พ่อค้า : ลูกค้า
ก.  นายจ้าง : ลูกจ้างข.  ซื้อ : ขาย
ค.  กำไร : ขาดทุน   ง.  ทนายความ : ลูกความ

16) ? : ห้องเรียน :: โรงพยาบาล :?
ก.  โรงเรียน :: ห้องผ่าตัดข.  นักเรียน :: คนไข้
ค.  ครู :: พยาบาล           ง.  ความรู้ :: การรักษา

17)? : แตงกวา :: ระกำ :?
ก.  มะระ :: องุ่นข.  สวนครัว :: ผลไม้
ค.  เขียว :: แดงง.  จืด :: เปรี้ยว

18)สลึง : บาท
ก.  เซ็นต์ : ดอลลาร์ข.  ศอก : วา
ค.  นิ้ว : กระเบียด    ง.  ทะนาน : ถัง

19)? : น้ำ :: มด : ?
ก.  ปลวก :: แมลงภู่ข.  เมฆ :: ฝน
ค.  ฝน :: แมลง      ง.  ปลา :: น้ำตาล

20)ปืน : ทหาร :: ? : ?
ก.  กุญแจ : ตู้    ข.  ธนู : ลูกศร
ค.  ดาบ : อัศวินง.  ม้า : คอกม้า


เฉลย
1.   2.   3.   4.   5.   6.   7.   8.   9.   10.   11.   12.   13.   14.   15.   16.   17.   18.   19.   19.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น