วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

ข้อสอบ : จริยธรรมตำรวจ

1.)  การข่มใจตนเอง ให้ประพฤติอยู่ใน ความสัตย์ ความดี  ตรงกับหลัก ฆราวาสธรรมข้อใด
1. สัจจะ                                   
2. ทมะ    
3. ขันติ                                
4. จาคะ
2.) หลักจริยธรรมของตำรวจ "ความยุติธรรม ควรใช้คู่กับหลักธรรมใด"
1. อดทน                                 
2. เมตตา    
3. ซื่อสัตย์                                    
4. ศรัทธา
3. )ข้อใดเป็นธรรมคุ้มครองโลก
1. ขันติ โสรัจตะ                      
2. หิริ โอตัปปะ    
3. สติ สัมปะชัญญะ                 
4. บุญกิริยาวัตถุ
4.) หน่วยงานที่ทำหน้าที่เป็นศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมและพัฒนาคุณธรรมของข้าราชการตำรวจคือข้อใด
1.   กองบัญชาการศึกษา            
2.   โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
3.   สถาบันพัฒนาข้าราชการตำรวจ
4.   ศูนย์ฝึกอบรมข้าราชการตำรวจ
5.) พ.ต.อ. นพ.พิทักษ์ สันติราษฎร์ เป็นแพทย์ประจำอยู่โรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ต้องเลือกปฏิบัติจริยธรรมตามข้อใด
1. ยึดถือเฉพาะประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ พ.ศ.2551
2. ยึดถือหลักปฏิบัติตามจรรยาบรรณของแพทย์
3.  ต้องปฏิบัติทั้งข้อ 1 และ 2
4. ไม่ต้องยึดถือจริยธรรมแพทย์ เพราะแพทย์มีจิตสำนึกและความเป็นแพทย์สูง
6.) ถ้าข้าราชการตำรวจพบว่าผู้บังคับบัญชาไม่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ ให้รายงานต่อผู้บังคับบัญชาเหนือตนขึ้นไปได้อย่างน้อยกี่ลำดับชั้น
1.   1 ลำดับขั้น                                     
2.   2 ลำดับชั้น
3.   3 ลำดับชั้น                           
4.    4 ลำดับชั้น
7.) ธรรมะข้อใดที่จะนำพาเราไปสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืนถาวร
1.   พรหมวิหาร 4                                  
2.   อิทธิบาท 4
3.   สังคหวัตถุ 4                                    
4.   พละ 4
8.)คุณธรรมข้อใดเป็นไปเพื่อสันติภาพ
1.   เมตตา  กรุณา                                 
2.   ซื่อสัตย์
3.                                                         
4.   เสียสละประโยชน์ส่วนตน
9.)ข้อใดเป็นเครื่องเหนี่ยวรั้งให้ข้าราชการตำรวจอยู่ในกรอบศีลธรรมและคุณธรรม  ขณะเดียวกันก็เป็นแนวทางชี้นำให้ข้าราชการตำรวจบรรลุถึงปณิธานของการเป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์
1.   คุณธรรม  ค่านิยมหลัก  อุดมคติ      
2.
3.                                                                    
4.
10.) การที่ข้าราชการตำรวจประพฤติปฏิบัติตนทั้งการกระทำ และ คำพูด ซึ่งตรงกับหลักธรรมในข้อใด
1.  จรรยาบรรณ                            
2.   จริยธรรม
3.   อุดมคติ                                 
4.      

1 ความคิดเห็น: